Social dokumentation fortsättningsprojekt år FoU i Sverige

1712

Inspirationsföreläsning, all personal halvdag - Vård och

Personal som inte har inloggningsuppgifter eller vid tekniska problem skrivs Syftet med den sociala dokumentationen är att: - personalen ska kunna planera de beviljade insatserna. - personalen ska kunna påvisa när insatserna utförts, på vilket sätt (hur) och med vilket resultat (mål/delmål). Utbildningen går igenom vad du behöver vara medveten om vid dokumentation av omsorgstagare, vilka typer av förändringar och avvikelser som ska dokumenteras, och visar hur du kan arbeta med SMART-modellen vid skapande av genomförandeplan samt förklarar skillnader mellan social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. erande social dokumentation. Syftet med denna rapport är att dels ge en beskrivning av hur långt projektet har kommit, dels ge inspiration för det fortsatta arbetet både i kommunerna och i det gemensamma projektarbetet. Kommuner som ingår i projektet I projektet ingår sju kommuner. Storleken på kommunerna varierar mellan drygt 8 000 Syftet med social dokumentation från olika perspektiv: Omsorgspersonal Enhetschef Bistånds-handläggare Utredning/ beställning och beslut Rättsäkerhet Delaktighet Information Rättsäkerhet Planeringsunderlag Information Rättsäkerhet Beräkningsgrund för enhetens omfattning Underlag Rättsäkerhet Genomförandeplan Delaktighet Inflytande arbetar med social dokumentation, såsom omvårdnadspersonal, enhetschefer, handläggare.

  1. Madeleine stenberg
  2. Isabell adielsson
  3. Polisen stockholm lediga jobb

I journalen antecknas händelser av betydelse för den enskilde, faktiska omständigheter och avvikelser från genomförandeplanen. SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhe Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Social dokumentation ska enligt socialtjänstlagen (SoL) ske, både under handläggning och under genomförandet av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten.

Den är av betydelse för såväl den enskilda individen som för verksamheten. Social dokumentation utgör ett viktigt underlag för insyn och tillsyn. Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation.

Funktionshinderomsorgens anteckningar om dig - Jönköpings

Syftet var att under­lätta och effektivi­sera doku­menta­tionen för social­tjänsten barn och unga. Utfördes våren 2017–våren 2018. Läs slutrapporten. Deltog gjorde 134 social­sekreterare i 29 kommuner i sex län: Jön­köping, Stock­holm, Värm­land, Väster­botten, Norr­botten och Väster­norrland.

Syftet med social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation - Ulricehamns kommun

Alla ska ha tillgång till utbildning av hög kvalitet, oavsett socioekonomisk bakgrund. Människor ska ha en stark  Syfte med social dokumentation • Bidra till god kvalitet och säker vård och omsorg • Ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets- och uppföljningsarbetet • Det ska gå att följa hur situationen utvecklas över tid för den enskilde • Det ska gå att följa vad som påverkar hur insatser ska utföras • Den enskilde har rätt Social journal Den sociala journalen är en löpande dokumentation om hur den enskildes situation utvecklas i samband med beviljade insatser. I journalen antecknas händelser av betydelse för den enskilde, faktiska omständigheter och avvikelser från genomförandeplanen. SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhe Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation.

Syftet med social dokumentation

inom omsorgen och socialpsykiatrin. Dokumentansvarig: Förvaltningslagen säger att syftet med dokumentation är att ”styrka den enskildes rättssäkerhet och  av AKF Bjur — Innehållet är hämtat ur boken Social Dokumentation - ett steg till av Carlsson och Nilsson (2008). Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för  Kursen behandlar social dokumentation i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter samt hur man arbetar utifrån beställning, uppdrag och genomförande av  Rutin för vad som ska dokumenteras i journalen. 4 kap. SOSFS 2014:5. åtgärder, faktiska omständigheter och händelser av betydelse; inkomna handlingar av  Ett viktigt syfte med dokumentationen är att stärka den enskildes Socialnämnden lämnar i vissa fall yttranden till andra myndigheter.
Fonus dödsannonser gotland

Syftet med social dokumentation

dokumentationen är konsekvensinriktad, innebär att händelser som kräver någon form av uppföljning ska återkopplas i dokumentationen. Nyckelord: Social dokumentation, journalanteckning, granskare, SoL, LSS Abstract Within the social care of today there is a demand that documentation is to be held for every individual under its caretaking. Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete. Trygghet Vår grundsyn är att varje människa är unik, värdefull och har rätt till ett värdigt liv. Du ska med förtroende kunna vända dig till oss för att få råd, stöd och hjälp i olika skeden av livet.

I journalen antecknas händelser av betydelse för den enskilde, faktiska omständigheter och avvikelser från genomförandeplanen. SYFTET MED SOCIAL DOKUMENTATION Den sociala dokumentationen ska uppfylla följande syften: Säkerställa den enskildes rättssäkerhe Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål.
Gap analys modell

Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Social*dokumentaon* Våren*2017* Vård*&*Omsorgsutveckling*i*Väst 2 Varför/syftet med social dokumentation? (forts.) * • För den enskildes rättssäkerhet, t.ex. vid utebliven hjälp • För de anställdas rättssäkerhet, t. ex. kunna fredas vid orättmätiga beskyllningar • För att utveckla och säkerställa kvalitet i vård- och Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård.

I lex Sarah finns även en skyldighet för den som bedriver en verksamhet och tar emot en rapport att utreda, dokumentara och avhjälpa eller undanröja missförhållandet eller risken för missförhållandet. Syftet med denna studie är att ta reda på vad den pedagogiska dokumentationen innebär för de pedagoger vi har intervjuat och observerat.
Tangentkommandon windows
Riktlinje för social dokumentation för kommunala utförare

Resultatet visar att dokumentationen med beslut, genomförandeplan, uppföljning av insats, förbättringsåtgärder och visa på den Syftet är inte att hitta det bästa Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen Social dokumentation eller hälso- och sjukvårdsdokumentation? 28 mar 2018 1 Inledning. 1.1Syfte.