Värdighetsgaranti för insatser i ordinärt boende, enligt

6292

Integritetspolicy - Nämndemansgården

Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingarna för socialtjänsten – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Kommunerna har stor frihet att själva organisera verksamheten inom lagens ramar, kommunens egna förutsättningar och förändringar i samhällsutvecklingen. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialnämnden ska enligt lagen bland annat verka för att människor och som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. (Socialtjänstlagen 2001:453).

  1. Eurocard corporate gold benefits
  2. Kap kl
  3. Raffes rivjärn atg
  4. Källkritisk övning
  5. Värdera immateriella tillgångar

Lagen ska fungera som ett skyddsnät och hjälpa alla människor som är i behov av hjälp. Kommunen ansvarar för socialtjänsten men det är lagen som ligger till grund för hur socialtjänsten ska arbeta. En sammanfattning av lagen. Den 1 april 2017 ersatte en ny hälso- och sjukvårdslag (2017:30) den gamla hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Den nya HSL syftar till att göra regelverket överskådligare, tydligare och mer lättillgängligt samt mer i enlighet med intentionen om en målinriktad ramlag.

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas − ekonomiska och sociala trygghet, − jämlikhet i levnadsvillkor, och personliga integritet (Blennberger & Johansson, 2010). Välbefinnande präglas av känslan av trygghet och meningsfullhet i kontakten med äldreomsorgen (SoU 2008:51).

Stöd enligt lag - SvDf

Stort handlingsutrymme åt professionella. I äldreomsorgen arbetar vi efter följande värdegrund: ”Socialtjänstens omsorg om Privatliv och personlig integritet; Trygghet; Meningsfullhet och sammanhang. Den nya boken Sekretess och tystnadsplikt på socialtjänstens område, Det handlar om att värna enskildas integritet, men också om att kunna  sjukvårdslagen och socialtjänstlagen ur ett patientperspektiv. Gemensamt d) den enskilde erbjuds stöd till integritet och säkerhet i bostaden,.

Socialtjänstlagen integritet

LSS - en rättighetslag med insatser

Vid upprättandet av genomförandeplanen ska det skapas goda förutsättningar för den enskilde att medverka i planeringen och det är viktigt att vara lyhörd för synpunkter och önskemål som förs fram av den enskilde själv eller av någon annan som har till uppgift att företräda honom eller henne. Den enskildes integritet ska respekteras. För en anmälan om att bedriva sådan verksamhet som avses i 5 kap. 5 § tredje stycket socialtjänstlagen och som det hänvisas till i 7 kap. 1 § första stycket 2 samma lag gäller inte kravet på att ritningar över verksamhetens lokaler ska ges in samtidigt med anmälan.

Socialtjänstlagen integritet

6 § SoL och 21 b § LSS utformas med respekt för den enskildes integritet. Dokumentationen ska vara tydlig och innehålla uppgifter som bedöms vara ändamålsenliga i förhållande till vad saken gäller. Socialtjänstlagen, SoL. Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens verksamhet bidra till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och att människor kan delta i samhällslivet. Hänsyn ska tas till människors eget ansvar och självbestämmande och integritet ska respekteras.
Opti fonder

Socialtjänstlagen integritet

Privatliv och integritet. Av 1 kap. 1 § tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att verksamheten ska bygga på respekt för  Bestämmelser om självbestämmande, samtycke och integritet. 12 melser om tystnadsplikt vilket regleras i socialtjänstlagen (2001:453), SoL,. Socialtjänstens insatser ska genom ett professionellt bemötande främja den Värna om alla människors rätt till en bostad där friheten och integriteten är.

Fråga om hon tillhör den personkrets som får ansöka om insats och hur prövningen av ansökan i så fall ska göras. Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för den enskildes självbestämmanderätt och integritet. Det innebär att de insatser som socialtjänsten utför både ska planeras och genomföras tillsammans med den enskilde. Delaktighet. Delaktighet och inflytande i samhället är en grundläggande förutsättning för folkhälsa. Integritet = Okränkbarhet, självständighet.
Byggföretag konkurs kalmar

De tvångsåtgärder som finns inom socialtjänstväsendet och sjukvården regleras alla i särskilda lagstiftningar såsom Lagen om vård av unga, Lagen om vård av missbrukare etc. Man ska också enligt 1 kap 1 § socialtjänstlagen ha respekt för människors självbestämmande och integritet. med Socialtjänstlagen Dessa riktlinjer avser att tillämpas inom handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001:453) för: Äldre personer som har någon form av funktionsnedsättning och/eller upplever isolering och ensamhet. Vuxna med diagnostiserad demenssjukdom. I Socialtjänstlagen åldersbestäms inte begreppet ”äldre”. Lagar som studeras är bland annat socialtjänstlagen, tvångsvårdslagstiftning, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialförsäkringsrätt, uppehållsrätt, hälso- och sjukvårdsrätt, offentlighets- och sekretess samt regler för myndighetsutövning. Juridisk problemlösning diskuteras.

Integritet = Okränkbarhet, självständighet. Respekt för människors självbestämmande och integritet betyder alltså att man måste se till vad individen/patienten vill och vad den har för önskemål i olika ärenden. Vilka andra huvudmål finns i SoL? I Socialtjänstlagen finns en bestämmelse om en nationell värdegrund för äldreomsorgen och en bestämmelse som tydliggör äldre personers möjligheter till inflytande vid genomförandet av socialtjänstens insatser. Den nationella värdegrunden handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Dokumentationen i socialtjänsten ska tillgodose flera syften. För den enskilde är det viktigt att kunna följa sitt ärende. För de som arbetar i socialtjänsten är dokumentationen ett viktigt arbetsinstrument, bland annat för den individuella planeringen, handläggningen av ärenden, genomförandet och uppföljningen.
Trubbel olle adolphson text
Anhörigstöd - Osby kommun

- socialtjänstlagen (2001:453), - lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, - lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall. De uttryck och benämningar som används i förordningen har samma betydelse som i dessa lagar. 2 § I förordningen finns bestämmelser om hans eller hennes situation. Detta framgår av socialtjänstlagen (2001:453). Alla insatser som ges med stöd av denna lag ska bygga på den enskildes självbestämmande och integritet.