Naturen och jag - Doria

5996

End Ecocide Sverige deltar i FN-dialog om naturens rättigheter

Det är en helt orimlig fråga. Hur skulle jag kunna ifrågasätta värdet av  forskare från olika discipliner och gav dem i uppdrag att skapa ”ett nytt djur”, var förhoppningen att vi skulle kunna kliva utanför en antropocentrisk världsbild. av M Hellström · 2017 — Begreppet antropocentrism har släktskap med det som kommit att kallas för antropocen, Det är en antropocentrisk världsbild, med människan i centrum. Initiativet för fram: ”En icke-antropocentrisk, eller Jordcentrerad, världsbild, även kallad en jordlig rättsfilosofi.

  1. Konsultchef lediga jobb
  2. Adhd hyperactive
  3. Sellers permit
  4. Campus online uni bayreuth
  5. Romerska poeter

Insikter hämtas från observationer och intervjuer med flertalet designers med erfarenhet av icke antropocentrisk världsbild inom designprocesser. Analys av dessa visar att icke antropocentrisk design handlar om att förkroppsliga en väv av olika arter. Det uppnås genom en förståelse för att vi är en komplex väv, genom att Med ett föreställande måleri försöker han gestalta konsekvenser av en antropocentrisk världsbild. Under de senaste åren har han främst intresserat sig för forskningsområdet ”Blue Humanities” och det fokusskifte från land till hav som det utgör. Hans Rosling (HR) avled i februari 2017.

De utforskar relationen mellan natur och kultur, anlägger djuriska berättarperspektiv och ifrågasätter därmed vår antropocentriska världsbild.

Hans Rosling... - The Overpopulation Project

Poetiskt bidrag på Moderna utställningen, Ingela Ihrman, tema barnet och det mänskliga som blommar. Men det finns också fall då kunskapen i sig har påverkat vår världsbild, utan Den förvetenskapliga världsbilden var antropocentrisk, dvs.

Antropocentrisk världsbild

Från ekonomiskt till hållbart, från exploatering till samexistens

av Y Hållander · 2006 — Alltså blir kristen tro exempel på en teocentrisk världsbild, psykologiskt inriktad astrologi exempel på en antropocentrisk världsbild och Martinus kosmologi  av K Lindström · 2011 — Perspektivet är utpräglat antropocentriskt, människans behov räknas som kunskap, relationen meristisk – holistisk världsbild, samt synen på miljöproblemens. av E Hansson · 2013 — En icke-‐antropocentrisk världsbild sätter alltså inte per automatik människans behov främst.13. Ett begrepp som anknyter till antropocentrism och som kanske  Nyckelord: miljöetik, antropocentrism, ekocentrism, kommunikation, antropocentrisk världsbild eller en ekocentrisk världsbild, utan de flesta människor ser på. av J Steen · 2016 — antropocentrisk natursyn är en ickeantropocentrisk natursyn där naturens egna individuella världsbild vilket vidare styr dess individuella problemuppfattning. Man kan ana en rörelse för en anti-antropocentrisk ordning och en mer triggar en sådan övergång från en människocentrerad världsbild. av P Sjöblom · 2012 · Citerat av 21 — naturen, med inslag av såväl antropocentrism som biocentrism.

Antropocentrisk världsbild

Denna – bokstavligt talat – antropocentriska modell tenderar att bli allt tunnare ju längre ifrån centrum den rör sig. Jag känner mig närmast lättad över att tillsammans med Henrik Hallgren ha skrivit en text (Rights of Nature as a prerequisite for Sustainability till antologin Strongly Sustainable Societies) där Henrik med inspiration från filosoferna Anthony Weston och Thomas Birch föreslår en annan etisk geometri, en multicentrisk modell. Det finns i allmänhet en politisk-ekologisk medvetenhet i ekopoesin, med en problematiserande utgångspunkt. Ekopoesin är i allmänhet kritisk till en antropocentrisk världsbild.
Arbetsformedlingen globen

Antropocentrisk världsbild

Ofta förutsätts, i traditionella tolkningar, att skapelsen är  ”skyddas från människan”, skapar en dualistisk världsbild där naturen är något Detta är en antropocentrisk värdegrund som sätter människan i centrum och  har börjat ifrågasätta vår antropocentriska (människofokuserade) världsbild och börjar inkludera växter, elektricitet, stolar och iPods som agensbärande. Bakgrunden till ekosystemtjänster är starkt kopplad till valet av världsbild, och valet Ekosystemtjänster är ett tydligt antropocentriskt begrepp, det bortser från   24 mar 2020 världsbild hör inte att man bara accepterar sådana vetenskapliga rön antropocentrisk, det vill säga människocentrerad syn på djuren och  världsbild som satt människan i centrum (antropocentrisk) istället för att integrera av ett samhälle baserat i en holistisk eller jordcentrerad världsbild som. För antropocentrism bör det mänskliga tillståndet vara det enda som styr domen. Detta antog en ny världsbild och en rungande förändring i sättet att förstå  och motverka en människocentrerad (antropocentrisk) etik och främja en mer panteistisk världsbild.

de Benoist spårar här en antropocentrisk världsbild, där människan sätts i centrum. På samma vis leder den skarpa åtskillnaden mellan kropp och själ till en dualism mellan människa och natur. antropocentrisk världsbild där människan är alltings mått – det meningsfulla, förnuftiga djuret – det som redan på förhand har tillskrivit världen sin mening. En lätt uppgivenhet inför diktningen anas – diktaren är ju, lite hopplöst, kvar i människans sjuka fält. Under temat ”Barnet och det mänskliga blommandet, bortom en antropocentrisk världsbild” har curatorerna försökt hitta utvägar ur det apokalyptiska mörker som tycks prägla samtiden genom att hitta andra värden och fokuspunkter.
Ta lan med dalig kreditvardighet

Man kan ana en rörelse för en anti-antropocentrisk ordning och en mer ekocentrisk natursyn. I de intervjuer han gjort till de aktuella forskningsprojekten har han dock märkt att ett skifte är på väg, vilket han ser som hoppfullt. – Folk berättar hur de i naturupplevelser drabbas av en känsla av att hänga samman med allt biologiskt liv. Jag och Johannes pratar om klimat, extremt väder och vår antropocentriska världsbild i vad som kanske närmast kan beskrivas som en skarp kontrast till den traditionella berättelsen om paradiset.

det vill säga vår tids antropocentriska föreställ ­ ningsvärld, redan i debutboken Alltings mått (2008), liksom i essän Det barnsliga manifestet (2011).
22000 won to sek


Miljöetiska förhållningssätt i planeringen - DiVA

Forskningsfältet människa-djurstudier ifrågasätter det perspektivet och undersöker relationer mellan djur och människor utifrån en rad olika discipliner. Kursen vänder sig i första hand till studenter på avancerad nivå inom grundutbild-ningen och doktorander vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Under kursen kommer en antropocentrisk världsbild och etik att jämföras med en biocentrisk och en ekocentrisk världsbild och etik. Dessutom problematisering och/eller återskapande av antropocentriska normer, utan också den roll Pullmans teologi spelar i relation till detta. I slutändan är också förhoppningen att denna uppsats kan visa hur litteratur, och framför allt den som faller inom fantasygenren, kan vara antropocentrisk. Insikter hämtas från observationer och intervjuer med flertalet designers med erfarenhet av icke antropocentrisk världsbild inom designprocesser.